De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Reglement van inschrijving van Stichting TOPKI

Dit is alleen van toepassing voor studenten van Stichting TOPKI (hierna te noemen "TOPKI").

Toelatingsvoorwaarden

 • Tot de opleiding worden zij toegelaten, die een middelbare schoolopleiding of een beroepsopleiding met goed gevolg hebben afgerond, waarbij de vooropleiding minimaal HAVO / VWO, MBO-4 of soortgelijk niveau is.
 • Wanneer een HBO of universitaire studie is voltooid, wordt gekeken naar mogelijke vrijstelling met de vakinhoudelijke begeleider.
 • De beslissing tot eventuele vrijstelling wordt door TOPKI genomen, na inzage van de certificaten van de student en eventueel na een individueel gesprek met de kandidaat, evenals eventuele toetsing van inhoud en toepassing van de lesstof.

Kosten van inschrijving

 • Vanaf het moment van schriftelijke inschrijving als student bij TOPKI betaalt de student jaarlijks €100,00 collegegeld en éénmalig €50,00 inschrijfkosten.
 • De factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan. Hierna volgt een intakegesprek met een vakinhoudelijke begeleider.
 • In januari ontvangt de student een aanvullende rekening naar rato voor het collegegeld van het nieuwe jaar.

Kosten opleiding

 • De opleiding is geheel modulair. Dat wil zeggen dat je je niet voor een heel studiejaar ineens, maar steeds per cursusmodule aanmeldt. De factuur ontvang je van de desbetreffende trainer voor aanvang van de cursus. Je betaalt alleen voor de cursussen waar je jezelf voor aanmeld.

Onderwijs

 • Het onderwijs van TOPKI is volwassenenonderwijs. Dit houdt in dat de student het recht heeft de opleiding in eigen tempo te volgen. Tevens is de student zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel verzuim van onderwijs.
 • De opleiding biedt gevarieerde leermethodes zoals kennisoverdracht, zelfstudie, trainen van vaardigheden, actieve en passieve stages, vakinhoudelijke en persoonlijke supervisie. Hierdoor beoogt TOPKI een zo compleet mogelijke opleiding te bieden, waarin de student leert, ervaart en werkt.
 • Het is mogelijk dat er zich omstandigheden voordoen, waardoor TOPKI van het aangeboden lesprogramma zal afwijken. Te denken valt aan veranderingen binnen de Kinesiologie, (inter)nationale regelgeving, als ook verplichtingen vanuit beroepsverenigingen, ziektekostenverzekeraars of andere organisaties, die van belang zijn voor de opleiding.
 • TOPKI biedt een moderne opleiding, die op integere wijze inspeelt op de actualiteit. Daarom behoudt TOPKI zich het recht voor om af te wijken van de inhoud en de opzet van de opleiding in het kader van verbetering en actualisering van kennis en informatie binnen de Kinesiologie. Hiervan zullen de studenten vooraf op de hoogte worden gesteld door het bestuur.

Aanmelden voor cursussen

 • Voor de actuele data, tijden en locaties van cursussen en overige activiteiten verwijst TOPKI naar de cursuskalender op haar website: www.topki.nl.
 • Indien voor een bepaalde cursus, training of andere activiteit vier of minder aanmeldingen zijn, behoudt TOPKI of de trainer namens TOPKI zich het recht voor de activiteit niet door te laten gaan.
 • De keuze van de cursusruimte wordt aangepast aan het aantal cursisten. De eventueel bijkomende verblijfskosten worden doorberekend aan de cursisten.
 • Indien een cursus of andere activiteit wordt geannuleerd, zal met de betreffende trainer(s) worden overlegd over een alternatief. De student wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 • Eventuele bijkomende kosten voor de student, die geen onderdeel uitmaken van de cursuskosten, verblijfskosten of materiaalkosten, komen voor rekening van de student.

Auteursrecht op door opleidingsinstituut verstrekt lesmateriaal

 • De trainers werken naast de verplichte literatuur ook met eigen lesmateriaal.
 • De auteursrechten op het gebruikte lesmateriaal berusten bij de betreffende trainers dan wel bij TOPKI, indien zij de auteursrechten heeft overgenomen.
 • Voor de aan studenten verstrekte kopieën geldt, dat deze alleen voor studiedoeleinden zijn te gebruiken.
 • Gebruik in strijd met de auteursrechten en/of vermenigvuldiging van lesmateriaal (zowel geschreven, gepresenteerd als digitaal) zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n), is niet toegestaan.

Annuleringsvoorwaarden

Indien men de cursus annuleert, gelden de volgende voorwaarden:

 • Administratiekosten en verblijfskosten worden nooit gerestitueerd.
 • Bij annulering tot acht weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 100% gerestitueerd.
 • Bij annulering tot zes weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 50% gerestitueerd.
 • Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 25% gerestitueerd.
 • Bij annulering binnen vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 0% gerestitueerd.
 • De annuleringsvoorwaarden zijn openbaar gepubliceerd (op de website www.topki.nl). Op facturen wordt naar deze voorwaarden verwezen.

Beëindiging van de inschrijving door de student:

 • De inschrijving als student voor de opleiding kan in de loop van een studiejaar op verzoek van de student per kalenderjaar worden beëindigd.
 • Een verzoek tot beëindiging van de inschrijving in de loop van een studiejaar dient vóór 1 november plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.
 • Bij beëindiging van de inschrijving door de student heeft de student geen recht op restitutie van het al betaalde collegegeld.

Beëindiging van de inschrijving door TOPKI:

 • Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waaronder TOPKI zich het recht voorbehoudt een student de toegang tot de opleiding te weigeren of te royeren. Denk aan: ernstige misdragingen, fraude, gedragingen of uitlatingen die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het vak van Professioneel Kinesioloog.

Klachten en geschillen

 • Klachten en geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.
 • Mocht overeenstemming onverhoopt niet mogelijk zijn, dan wordt verwezen naar de Klachtenprocedure zoals beschreven staat in het Klachtenbeleid van TOPKI.

Bescherming persoonsgegevens / AVG / privacy

 • TOPKI respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt TOPKI zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 • Alle door de student verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van TOPKI. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord studentenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering.
 • De student heeft het recht op inzage en waar nodig verbetering van de eigen gegevens.
 • TOPKI gebruikt de persoonsgegevens van de student niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij een wettelijke regeling daartoe zou verplichten.
 • TOPKI verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Meer weten over je privacy en ons beleid? Lees dan verder bij ons Privacy Statement.